Igazságügyi Minisztérium

Céginformációs és az Elektronikus
Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Igazságügyi Minisztérium

jogi és adatvédelmi tájékoztató

verzió: 1.0.

Az Igazságügyi Minisztérium Elektronikus Beszámoló Rendszer portáljának használatával a felhasználó magára nézve kötelezőnek ismeri el az alábbi Felhasználási Feltételeket.

1. A Szolgáltató

Az e-beszamolo.im.gov.hu címen elérhető Elektronikus Beszámoló Rendszer működtetője az Igazságügyi Minisztérium (Cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 4.). A portál műszaki felügyeletét és tartalomüzemeltetési feladatait a Céginformációs és Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (a továbbiakban: Céginformációs Szolgálat) látja el. A portál működésével, tartalmával kapcsolatban érdeklődhet a Céginformációs Szolgálat Ügyfélszolgálatának elérhetőségein (e-beszamolo@im.gov.hu, 06-1-795-5111).

2. A Szolgáltatás

 1. A szolgáltatás célja: A Cégtörvényben megjelölt hitelezővédelmi céloknak eleget téve, a cégek számviteli törvény szerinti beszámolóinak a közzététele, illetve azok megismerhetőségének biztosítása.
 2. A szolgáltatás nyújtásának jogszabályi alapja: A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. Törvény 19. § (3) bekezdése (a továbbiakban: Cégtörvény).
 3. A Szolgáltató által az oldalon nyújtott szolgáltatások:
  • A megküldött beszámolók közzététele,
  • A beszámolók kereshetősége cégnév alapján,
  • A beszámolók kereshetősége cégjegyzékszám alapján,
  • A beszámolók kereshetősége adószám alapján,
  • A beszámoló elektronikus űrlapjának megismerhetősége,
  • A beszámoló közzétett csatolmányainak letöltése,
  • Tájékoztatás nyújtása a beszámolók közzétételének menetére vonatkozóan.

3. A szolgáltatások igénybevétele

A szolgáltatást a hatályos jogszabályok, illetve jelen szabályzat adta kereteken belül bárki, regisztráció nélkül igénybe veheti.

4. A szolgáltatás felfüggesztése, korlátozása, megszüntetése

 • Az e-beszamolo.im.gov.hu portál látogatásával és egyéb szolgáltatásainak igénybevételével a felhasználó jelen Felhasználási Feltételeket elfogadja. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatást bármikor megszüntetni, illetve felfüggeszteni amennyiben a felhasználó:
  1. megsérti a Felhasználási Feltételeket,
  2. a szolgáltatás igénybevétele a 4.3. pontban részletezett rendeltetésszerű használat követelményeinek nem felel meg,
  3. magatartásával, eljárásával, tevékenységével szándékosan veszélyezteti a portál biztonságát,
  4. magatartásával, eljárásával, tevékenységével szándékosan vagy gondatlanul fenyegeti a portál bizalmasságát, sérthetetlenségét, illetve rendelkezésre állását,
  5. magatartásával, eljárásával, tevékenységével szándékosan vagy gondatlanul a szolgáltatás működését jogosulatlanul vagy jogosultsága kereteit megsértve akadályozza.
 • A Szolgáltató jogosult a portál szolgáltatásainak igénybevételét meghatározott időre, vagy véglegesen indokolás és külön tájékoztatás nélkül megtiltani azon felhasználók számára, akik jelen Felhasználási Feltételeket nem tartják be.
 • A Szolgáltató kizárólag a portál rendeltetésszerű használatára ad lehetőséget. Rendeltetésszerűnek minősül a használat, amennyiben az igénybevevő a Cégtörvényben meghatározott hitelezővédelmi célból veszi igénybe a szolgáltatást, illetve amennyiben tevékenysége nem irányul az adatbázis egészének, illetve annak jelentős részének megszerzésére.

5. Jogkövetkezmények

 • A szolgáltató első lépésben a Felhasználási Feltételeket megsértő felhasználó irányába a szolgáltatás korlátozása útján jár el.
 • Amennyiben a Felhasználási Feltételeket megsértő felhasználó tevékenységével fenyegeti a portál bizalmasságát, sérthetetlenségét illetve rendelkezésre állását, a szolgáltató az illetékes hatóságokhoz fordul, és egyúttal az igénybevevő hozzáférését a hatóság döntésének jogerőre emelkedéséig felfüggeszti.
 • Amennyiben a Felhasználási Feltételeket megsértő felhasználó
  1. különféle technikai megoldások igénybevételével törekszik a korlátozás megkerülésére,
  2. 5.3.2. tevékenysége folyamatosan fenyegeti a portál biztonságát (bizalmasságát, sérthetetlenségét illetve rendelkezésre állását)

a szolgáltatás és a portál jogi képviselője rendőrségi feljelentést tesz, illetve a szabálytalan magatartás, tevékenység abbahagyásának kikényszerítése érdekében jogi útra tereli az eljárást.

6. A Felhasználási Feltételek, illetve a Jogi és adatvédelmi nyilatkozat módosítása.

 • A szolgáltató bármikor jogosult a Felhasználási Feltételek egyoldalú megváltoztatására amennyiben nem teremt olyan helyzetet, melynek a jogkövető magatartást folytató felhasználó nem képes megfelelni.
 • A szolgáltató köteles a Felhasználási Feltételeket a szolgáltatás portálján egyértelmű, rögzített helyen közzétenni, nyilvánosságát folyamatosan biztosítani.
 • A szolgáltató köteles a Felhasználási Feltételeket verziószámmal ellátni, és annak utolsó pontjában (verziótörténet) a verziószámokat és azok megjelenésének időpontját összerendelt módon feltüntetni.
 • Amennyiben a felhasználó a szolgáltatást a Felhasználási Feltételek változását követően is igénybe veszi, ezzel az új feltételeket magára nézve kötelezőnek ismeri el.

7. Vonatkozó jogszabályok

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény,
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény,
Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról 2013. évi L. törvény,
A számviteli törvény szerinti beszámoló elektronikus úton történő letétbe helyezéséről és közzétételéről szóló 11/2009. (IV. 28.) IRM–MeHVM–PM együttes rendelet,
A Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről szóló 1/2006. (VI. 26.) IRM rendelet.

8. Adatvédelmi nyilatkozat

Jelen portálon található adatok kezelője az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs Szolgálata. A portálon keresztül a kettős könyvvitelt vezető cégek által közzétett, számviteli törvény szerinti beszámolók érhetőek el, a Cégtörvény 19. § (3) bekezdésével összhangban. Az adatkezelés célja a Cégtörvényben definiált cégnyilvánosság elvének eleget téve, a cégek beszámolóinak megismerhetősége. Az adatkezelő gondoskodik a beküldött beszámolók biztonságos tárolásáról, illetve hosszútávú megőrzéséről.

9. Verziótörténet

Felhasználás Feltételek v1.0. hatályos 2017. március 10. napjától