Igazságügyi Minisztérium

Céginformációs és az Elektronikus
Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK (GYIK)

Tartalomjegyzék

  1. Beküldéssel kapcsolatos kérdések
  2. Beküldési határidők
  3. Beküldhető nyomtatványfajták, dokumentumok
  4. Beküldött beszámolók javításának menete
  5. NAV (Nemzeti Adó- és Vámhivatal) levéllel kapcsolatos kérdések

1. Beküldéssel kapcsolatos kérdések

1.1. Ki jogosult megküldeni a beszámolót?

A beszámolót a cégnek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 7. §-ának (2) bekezdése szerinti képviselője küldheti meg a Céginformációs Szolgálat részére: (2) Jogi személyt és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetet az adóhatóság, az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium előtt a rá vonatkozó szabályok szerint képviseleti joggal rendelkező személy vagy munkaviszonyban álló jogtanácsos, a képviseleti jogosultságát igazoló nagykorú tag, alkalmazott, megbízás alapján eljáró jogtanácsos, továbbá ügyvéd, ügyvédi iroda, európai közösségi jogász, adószakértő, okleveles adószakértő, adótanácsadó, könyvelő, számviteli, könyvviteli szolgáltatásra vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság, illetőleg egyéb szervezet alkalmazottja, tagja képviselheti.

1.2. Kell-e regisztrálnom valahol, hogy a beszámolót megküldhessem a kormányzati portálon keresztül?

Az elektronikus beszámoló megküldéséhez elengedhetetlen, hogy a megküldő rendelkezzen kormányzati portál Ügyfélkapus hozzáféréssel. Amennyiben a megküldőnek nincs Ügyfélkapus hozzáférése, akkor azt létre kell hoznia. (Bővebb információk a https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/regisztracio oldalon találhatók.)

1.3. Szükséges-e elektronikus aláírás a beszámoló megküldéséhez?

Az elektronikus beszámoló Ügyfélkapun keresztüli megküldéséhez nem szükséges elektronikus aláírással rendelkeznie a beküldőnek.

1.4. Azon kívül, hogy elektronikusan benyújtom a beszámolót az ügyfélkapun keresztül, kell még külön a cégbírósághoz is küldenem?

Az elektronikus úton való megküldéssel a cég eleget tesz a letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének is, így nem kell a beszámolót külön a Cégbírósághoz is benyújtani.

1.5. Hova kell küldenem a vagyonmérleget?

A vagyonmérleget és vagyonleltárt kizárólag az illetékes Cégbírósághoz kell megküldeni, ügyvéd által elektronikusan aláírva „egyéb iratként” vagy a változás bejelentés mellékleteként.

1.6. Hogyan kell benyújtani külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepének a beszámolóját?

A fő szabály szerint a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepének a beszámolóját az általános szabályok szerint letétbe kell helyezni, közzé kell tenni [Számviteli törvény 153.§ (5) bekezdése és 154.§ (1) bekezdése]. Ezen kötelezettség alól az a fióktelep mentesül, amelynek: - a külföldi székhelyű vállalkozásának a székhelye az Európai Unió valamely tagállamában található, vagy - a külföldi székhelyű vállalkozás székhelye nem az Európai Unió tagállamában van, azonban az adott állam jogszabályai által előírt beszámoló készítési, könyvvizsgálati, letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségei összhangban vannak az Európai Unió vonatkozó előírásaival [Számviteli törvény 154/A§-ának (1)-(2)bekezdése]. Ezen fióktelepeknek a saját beszámolójukat nem kell letétbe helyezni, közzétenni, hanem a külföldi székhelyű vállalkozás - adott állam jogszabályai szerint elkészített - beszámolóját kell letétbe helyezni, közzétenni a Cégszolgálatnál [számviteli törvény 154/A.§ (3)bekezdése]. A külföldi beszámolót magyar nyelven kell letétbe helyezni, közzétenni [Számviteli törvény 154/A.§-ának (4)bekezdése]. A számviteli törvény nem követeli meg a külföldi beszámoló hiteles magyar fordítását.

1.7. Milyen mellékletek szükségesek a beszámolóhoz? /pl. taggyűlési meghívó, taggyűlési jegyzőkönyv, nyereség felosztási megállapodás stb./

A törvényben foglalt kötelező mellékleteket kell csatolnia. A csatolmány fájl formátuma csak PDF lehet.

1.8. Hol tudom letölteni az elektronikus űrlapot?

A beszámoló benyújtásához használandó űrlapot ide kattintva érheti el.

1.9. Van-e a beszámolóhoz kitölthető séma, standard nyomtatvány?

A sémák, dokumentációk, illetve meződefiníciós fájlok a Fejlesztőknek menüpontban érhetőek el. A beszámolónak a Számviteli törvény előírásainak megfelelően kell elkészülnie, a beszámoló egyes részei az erre alkalmas tetszőleges program(ok)kal elkészíthetők, azonban a beszámolót képező, csatolt dokumentumoknak meg kell felelniük az Igazságügyi Minisztérium által közzétett műszaki követelményeknek.

1.10. Mi a teendőm, ha nem kaptam visszaigazolást, hogy megkapták a beszámolómat?

Informatikai ellenőrzésünk után, a visszaigazolást haladéktalanul megküldjük a Kormányzati Portálon keresztül a Beküldőnek. Kérjük legkésőbb a beküldést követő napon ellenőrizzék értesítési tárhelyüket a kormányzati portálon. Amennyiben Ügyfélkaputól kaptak, de az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs Osztálytól nem kaptak visszaigazolást, kérjük ezt jelezzék részünkre az e-beszamolo(kukac)im.gov.hu elektronikus levélcímen. A beszámoló benyújtás alkalmával a beküldő személy ügyfélkapujának értesítési tárhelyére érkezik visszajelzés (informatikailag hibátlan / helytelen). Az értesítési tárhelyre érkező dokumentumok 30 napig érhetőek el, utána automatikusan törlődnek. Amennyiben a küldött beszámolót a e-beszamolo.im.gov.hu honlapon (beszámoló keresés menüpont) megtalálta, az egyben az informatikailag hibátlan küldést is jelenti.

1.11. Mi a teendőm, ha nem jelent meg a honlapon a beszámoló, amit megküldtem?

A kormányzati portálon küldött beszámolók informatikai vizsgálata után mindenkinek küldünk visszaigazolást. Amennyiben ezt nem kapta meg és az Ügyfélkaputól sem kapott visszaigazolást a küldésről, kérjük, keresse meg a Kormányzati Ügyféltájékoztató Központot.
Informatikai ellenőrzésünk után, a visszaigazolást haladéktalanul megküldjük a Kormányzati Portálon keresztül a Beküldőnek. Kérjük legkésőbb a beküldést követő napon ellenőrizzék értesítési tárhelyüket a kormányzati portálon. Amennyiben Ügyfélkaputól kaptak, de az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs Osztálytól nem kaptak visszaigazolást, kérjük jelezzék részünkre az e-beszamolo(kukac)im.gov.hu elektronikus levélcímen.

1.12 Milyen beszámolókat kell benyújtani végelszámolás esetén?

Végelszámolás esetén a következő beszámolókat kell közzétételre benyújtani:

  • tevékenység záró (a végelszámolás megkezdése előtti időpontra vonatkozóan, a megkezdett üzleti év beszámolója)
  • üzleti évet záró (amennyiben a végelszámolási időszak meghaladja a tevékenységet záró beszámoló záró időpontjától számított egy évet, évenként kell készíteni)
  • végelszámolási (a végelszámolási időszakra vonatkozó beszámoló, amennyiben a végelszámolás egy évnél hosszabb időtartamú, akkor a fennmaradó tört évről szóló beszámoló)

2. Beküldési határidők

Az éves, (mikrogazdálkodói) egyszerűsített éves beszámoló esetén az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig kell közzétenni.

Éves konszolidált beszámoló esetén az üzleti év mérlegfordulónapját követő hatodik hónap utolsó napjáig kell közzétenni.

Előtársasági időszak:

A jogelőd nélkül alapított vállalkozó közzétételi kötelezettségének a cégjegyzékbe való bejegyzésének, illetve a cégbejegyzés iránti kérelem jogerős elutasításának, vagy a cégbejegyzési eljárás megszüntetésének napját követő harmadik hónap utolsó napjáig köteles eleget tenni.

Nem kell az előtársasági időszakról, mint önálló üzleti évről külön beszámolót készíteni, ha ezen időszak alatt a vállalkozó vállalkozási tevékenységét nem kezdte meg, és a bejegyzésre az üzleti év naptári évnek megfelelő, illetve a választott mérlegfordulónapjáig sor került. Ez esetben az első üzleti év a létesítő okirat ellenjegyzésének, illetve közokiratba foglalásának napjától a bejegyzett társaság üzleti évének mérlegfordulónapjáig tart. [Számv. tv. 135. § (1)-(6)bekezdés]

Devizanemek közötti áttérés:

A vállalkozó az áttérés előtti pénznemben készített beszámolóját, az áttérés napját követő ötödik hónap utolsó napjáig köteles közzététel és letétbe helyezés céljából a Céginformációs Szolgálat számára benyújtani [Számv.tv. 145. § (4) bekezdés].

Felszámolás:

A tevékenységet lezáró beszámolót a gazdálkodó szervezet, a mérleg fordulónapját követő 30 napon belül köteles a Céginformációs Szolgálat részére közzététel és letétbe helyezés céljából benyújtani [225/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdés].

Végelszámolás:

A tevékenységet lezáró beszámolót a gazdálkodó a végelszámolás kezdő időpontjától számított 30 napon belül köteles benyújtani közzététel és letétbe helyezés céljából a Céginformációs Szolgálat részére [72/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdés].

A végelszámolás időszaka alatt készített számviteli beszámolót a végelszámolási időszak üzleti éve mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig kell a Céginformációs Szolgálat részére közzététel és a letétbe helyezés céljából benyújtani [72/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdés].

A gazdálkodó törlésére irányuló kérelem benyújtásával egyidejűleg, de legkésőbb a mérlegfordulónapot követő 60 napon belül végelszámolási időszakot lezáró beszámolót kell közzététel és letétbe helyezés céljából a Céginformációs Szolgálathoz benyújtani. Ezt a rendelkezést azokra a beszámolókra kell alkalmazni, amelyek mérlegforduló napja 2009. április 30. napját követő napra esik [72/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 7. § (6) bekezdés].

A 7. § (6) bekezdés szerinti beszámoló letétbe helyezésével és közzétételével egyidejűleg esedékessé válik azon beszámolók letétbe helyezése és közzététele is, amelyekre a vonatkozó határidő a 72/2006. (IV.3.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdése alapján még nem jár le. [72/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 7. § (6a) bekezdés].

Amennyiben a végelszámolás alatt álló gazdálkodó legfőbb szerve a végelszámolás megszüntetéséről és a gazdálkodó működésének továbbfolytatásáról dönt - a végelszámolást lezáró - számviteli beszámolót a végelszámoló a végelszámolás megszüntetésének időpontját - mint mérlegfordulónapot - követő ötödik hónap utolsó napjáig, illetve amennyiben a végelszámolás felszámolásba vagy kényszertörlésbe megy át, a felszámolás, a kényszertörlési eljárás kezdő időpontját megelőző napot - mint mérlegfordulónapot - követő 30 napon belül a számviteli törvény 153-154/B. §-a, valamint a vonatkozó számviteli kormányrendelet előírásai szerint köteles letétbe helyezni és közzétenni. [72/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdés].

Átalakulás:

Az átalakulás napjával, az átalakulás napját követő 90 napon belül végleges vagyonmérleget és végleges vagyonleltárt kell készíteni és a cégbíróságnál letétbe helyezni mind az átalakuló gazdasági társaságra, mind az átalakulással létrejövő gazdasági társaságra vonatkozóan. (A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 141. § (1) bekezdés)

Az átalakulás során megszűnő gazdasági társaság a végleges vagyonmérleg elkészítését megelőzően – tehát az átalakulás napját követő 90 napig - köteles az átalakulás napjával - mint mérlegfordulónappal - a számviteli törvény szerinti beszámolóját elkészíteni, letétbe helyezni és közzétenni. (A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 141. § (3) bekezdés)

3. Beküldhető nyomtatványfajták, dokumentumok

3.1. Hány darab csatolmányt tudok csatolni az űrlaphoz?

Annyi melléklet csatolható, amennyit az űrlapon a csatolandó dokumentumoknál X-szel jelölt. Egy melléklet típus csak egyszer csatolható, így amennyiben pl. több Kiegészítő mellékletet készített (egy szöveges és egy táblázatos), azok összevonása és egyetlen PDF-be történő konvertálása szükséges.

3.2. Hogyan tudok pdf-et előállítani?

Pdf előállításra számos ingyenes megoldás létezik. Kérjük, használja az internet keresőjét az Önnek megfelelő alkalmazás kiválasztásához. Ezeknek az alkalmazásoknak a lényege, hogy bármilyen program kimeneti fájljából képesek PDF-fájlt készíteni, amennyiben az adott program rendelkezik nyomtatási funkcióval. Ide kattintva ingyenesen tölthet le egy ilyen alkalmazást.

3.3. A pdf dokumentum szkennelést jelent?

Nem. A jogszabály (Ctv 18. § (1) bekezdés) egyértelműen kimondja, hogy „nincs helye a papír alapú beszámoló képi formátumú elektronikus okirattá történő átalakításának." A pdf formátum előállítására vonatkozóan a „Hogyan tudok pdf-et előállítani?" kérdésnél talál útmutatást.

3.4. Egy PDF dokumentum készült, amit kettő- vagy több PDF-fé kellene bontanom. Hogyan tehetem meg?

A PDF készítő programok a nyomtatóhoz hasonlóan működnek: A PDF formátumú dokumentumot megnyitja, rákattint a (Fájl menüponton belül) a nyomtatás menüpontra, kiválasztja a PDF előállító programot, és nyomtatásra csak a dokumentum azon oldalait jelöli meg (a Nyomtatandó oldalaknál megadja pl. 1-2 oldal), amelyeket különálló PDF-fé szeretne alakítani. Ekkor készül egy új PDF dokumentum. Ha ugyanezt a folyamatot ismétli a további oldalakat megadva, akkor létrehozhatja a szükséges csatolmányokat.

3.5. Hogyan tudom a külön álló munkalapokat egy pdf dokumentumba előállítani?

Excelben kettő vagy több munkalap összevonása (csoportba rendezése) a Microsoft Windows operációs rendszerben máshol is alkalmazható módon a CTRL billentyű használatával lehetséges.

Az Excel állapotsora feletti munkalapokat (név szerint) tartalmazó sorban az összevonni kívánt munkalap fülekre kattintsunk úgy, hogy eközben a CTRL billentyűt lenyomva tartjuk.

A csoportba foglalt munkalapok megnevezése a Windows beállított színsémájának függvényében egységes, a példaként csatolt ábránkon fehér színnel kerül „kiemelésre”. (Munka1, Munka2 valamint Munka5).

Ezt követően a nyomtatáskor az ábra szerint meg kell adni, hogy a kijelölt munkafüzetlapok kerüljenek nyomtatásra. Csoportba rendelés esetén a kijelölés alapértelmezettként jelenik meg, mégis javasoljuk ellenőrizni.

3.6. Hogyan kell elneveznem a pdf csatolmányokat?

Javasoljuk, hogy egyértelmű elnevezéseket használjon, hiszen a kereső program találati listája az Ön által adott néven fogja megjeleníteni a csatolmányokat. Kérjük kerülje az un. speciális karakterek (&,@,%) használatát.

3.7. A cég könyvvizsgálatra nem kötelezett, azonban mégis szeretne könyvvizsgálói jelentést a beszámolóhoz csatolni, hogyan tehetem ezt meg?

Amennyiben a cég nem kötelezett könyvvizsgálói jelentés készítésére valamint beküldésre, ám ennek ellenére szeretné közzétenni, úgy annak jelölése szükséges a „A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e” kérdés megválaszolásával. Az űrlapon a könyvvizsgáló adatainak kitöltését követően, jelölje X-szel a csatolandó dokumentumoknál, majd csatolja a Független könyvvizsgálói jelentést.

4. Beküldött beszámolók javításának menete

A beküldött beszámolók javításával kapcsolatban tájékoztatást az ÚTMUTATÓ menüpont Benyújtás lépésről lépésre menüpontjában talál.

5. NAV (Nemzeti Adó- és Vámhivatal) levéllel kapcsolatos kérdések

5.1. A NAV felszólította cégemet hogy tegyek eleget az elektronikus beszámoló benyújtására, mit kell tennem?

Kérjük olvassa el tájékoztató anyagunkat a NAV elektronikus beszámoló benyújtására felszólító levelével kapcsolatban.

5.2. A NAV felszólított, hogy tegyek eleget az elektronikus beszámoló benyújtására azonban a beszámolót már sikeresen megküldtem, mi a teendőm?

Amennyiben a NAV felszólítását megelőzően már eleget tett benyújtási kötelezettségének és sikeresen megküldte a beszámolót, javasoljuk, hogy ellenőrizze a beszámoló valóban elérhető e honlapunkról (beszámoló keresés) és a benne szereplő adatok (pl.: adószám, cégjegyzékszám) a valóságnak megfelelőek.

Amennyiben nem találta meg beszámolóját, kérjük olvassa el tájékoztató anyagunkat a NAV elektronikus beszámoló benyújtására felszólító levelével kapcsolatban.