Igazságügyi Minisztérium

Céginformációs és az Elektronikus
Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK (GYIK)

Tartalomjegyzék

  1. Beküldéssel kapcsolatos kérdések
  2. Beküldési határidők
  3. Beküldhető nyomtatványfajták, dokumentumok
  4. Beküldött beszámolók javításának menete
  5. NAV (Nemzeti Adó- és Vámhivatal) levéllel kapcsolatos kérdések
  6. OBR használatával kapcsolatos gyakori kérdések

1. Beküldéssel kapcsolatos kérdések

1.1. Ki jogosult megküldeni a beszámolót?

A beszámolót a cégnek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 7. §-ának (2) bekezdése szerinti képviselője küldheti meg a Céginformációs Szolgálat részére: (2) Jogi személyt és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetet az adóhatóság, az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium előtt a rá vonatkozó szabályok szerint képviseleti joggal rendelkező személy vagy munkaviszonyban álló jogtanácsos, a képviseleti jogosultságát igazoló nagykorú tag, alkalmazott, megbízás alapján eljáró jogtanácsos, továbbá ügyvéd, ügyvédi iroda, európai közösségi jogász, adószakértő, okleveles adószakértő, adótanácsadó, könyvelő, számviteli, könyvviteli szolgáltatásra vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság, illetőleg egyéb szervezet alkalmazottja, tagja képviselheti.

1.2. Kell-e regisztrálnom valahol, hogy a beszámolót megküldhessem a kormányzati portálon keresztül?

Az elektronikus beszámoló megküldéséhez elengedhetetlen, hogy a megküldő rendelkezzen kormányzati portál Ügyfélkapus hozzáféréssel. Amennyiben a megküldőnek nincs Ügyfélkapus hozzáférése, akkor azt létre kell hoznia. (Bővebb információk a https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/regisztracio oldalon találhatók.)

1.3. Szükséges-e elektronikus aláírás a beszámoló megküldéséhez?

Az elektronikus beszámoló Ügyfélkapun keresztüli megküldéséhez nem szükséges elektronikus aláírással rendelkeznie a beküldőnek.

1.4. Azon kívül, hogy elektronikusan benyújtom a beszámolót az ügyfélkapun keresztül, kell még külön a cégbírósághoz is küldenem?

Az elektronikus úton való megküldéssel a cég eleget tesz a letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének is, így nem kell a beszámolót külön a Cégbírósághoz is benyújtani.

1.5. Hova kell küldenem a vagyonmérleget?

A vagyonmérleget és vagyonleltárt kizárólag az illetékes Cégbírósághoz kell megküldeni, ügyvéd által elektronikusan aláírva „egyéb iratként” vagy a változás bejelentés mellékleteként.

1.6. Hogyan kell benyújtani külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepének a beszámolóját?

A fő szabály szerint a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepének a beszámolóját az általános szabályok szerint letétbe kell helyezni, közzé kell tenni [Számviteli törvény 153.§ (5) bekezdése és 154.§ (1) bekezdése]. Ezen kötelezettség alól az a fióktelep mentesül, amelynek: - a külföldi székhelyű vállalkozásának a székhelye az Európai Unió valamely tagállamában található, vagy - a külföldi székhelyű vállalkozás székhelye nem az Európai Unió tagállamában van, azonban az adott állam jogszabályai által előírt beszámoló készítési, könyvvizsgálati, letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségei összhangban vannak az Európai Unió vonatkozó előírásaival [Számviteli törvény 154/A§-ának (1)-(2)bekezdése]. Ezen fióktelepeknek a saját beszámolójukat nem kell letétbe helyezni, közzétenni, hanem a külföldi székhelyű vállalkozás - adott állam jogszabályai szerint elkészített - beszámolóját kell letétbe helyezni, közzétenni a Cégszolgálatnál [számviteli törvény 154/A.§ (3)bekezdése]. A külföldi beszámolót magyar nyelven kell letétbe helyezni, közzétenni [Számviteli törvény 154/A.§-ának (4)bekezdése]. A számviteli törvény nem követeli meg a külföldi beszámoló hiteles magyar fordítását.

1.7. Milyen mellékletek szükségesek a beszámolóhoz? /pl. taggyűlési meghívó, taggyűlési jegyzőkönyv, nyereség felosztási megállapodás stb./

A törvényben foglalt kötelező mellékleteket kell csatolnia. A csatolmány fájl formátuma csak PDF lehet.

1.8. Hol tudom letölteni az elektronikus űrlapot?

A beszámoló benyújtásához használandó űrlapot ide kattintva érheti el.

1.9. Van-e a beszámolóhoz kitölthető séma, standard nyomtatvány?

A sémák, dokumentációk, illetve meződefiníciós fájlok a Fejlesztőknek menüpontban érhetőek el. A beszámolónak a Számviteli törvény előírásainak megfelelően kell elkészülnie, a beszámoló egyes részei az erre alkalmas tetszőleges program(ok)kal elkészíthetők, azonban a beszámolót képező, csatolt dokumentumoknak meg kell felelniük az Igazságügyi Minisztérium által közzétett műszaki követelményeknek.

1.10. Mi a teendőm, ha nem kaptam visszaigazolást, hogy megkapták a beszámolómat?

Informatikai ellenőrzésünk után, a visszaigazolást haladéktalanul megküldjük a Kormányzati Portálon keresztül a Beküldőnek. Kérjük legkésőbb a beküldést követő napon ellenőrizzék értesítési tárhelyüket a kormányzati portálon. Amennyiben Ügyfélkaputól kaptak, de az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs Osztálytól nem kaptak visszaigazolást, kérjük ezt jelezzék részünkre az e-beszamolo(kukac)im.gov.hu elektronikus levélcímen. A beszámoló benyújtás alkalmával a beküldő személy ügyfélkapujának értesítési tárhelyére érkezik visszajelzés (informatikailag hibátlan / helytelen). Az értesítési tárhelyre érkező dokumentumok 30 napig érhetőek el, utána automatikusan törlődnek. Amennyiben a küldött beszámolót a e-beszamolo.im.gov.hu honlapon (beszámoló keresés menüpont) megtalálta, az egyben az informatikailag hibátlan küldést is jelenti.

1.11. Mi a teendőm, ha nem jelent meg a honlapon a beszámoló, amit megküldtem?

A kormányzati portálon küldött beszámolók informatikai vizsgálata után mindenkinek küldünk visszaigazolást. Amennyiben ezt nem kapta meg és az Ügyfélkaputól sem kapott visszaigazolást a küldésről, kérjük, keresse meg a Kormányzati Ügyféltájékoztató Központot.
Informatikai ellenőrzésünk után, a visszaigazolást haladéktalanul megküldjük a Kormányzati Portálon keresztül a Beküldőnek. Kérjük legkésőbb a beküldést követő napon ellenőrizzék értesítési tárhelyüket a kormányzati portálon. Amennyiben Ügyfélkaputól kaptak, de az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs Osztálytól nem kaptak visszaigazolást, kérjük jelezzék részünkre az e-beszamolo(kukac)im.gov.hu elektronikus levélcímen.

1.12 Milyen beszámolókat kell benyújtani végelszámolás esetén?

Végelszámolás esetén a következő beszámolókat kell közzétételre benyújtani:

  • tevékenység záró (a végelszámolás megkezdése előtti időpontra vonatkozóan, a megkezdett üzleti év beszámolója)
  • üzleti évet záró (amennyiben a végelszámolási időszak meghaladja a tevékenységet záró beszámoló záró időpontjától számított egy évet, évenként kell készíteni)
  • végelszámolási (a végelszámolási időszakra vonatkozó beszámoló, amennyiben a végelszámolás egy évnél hosszabb időtartamú, akkor a fennmaradó tört évről szóló beszámoló)

2. Beküldési határidők

Az éves, (mikrogazdálkodói) egyszerűsített éves beszámoló esetén az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig kell közzétenni.

Éves konszolidált beszámoló esetén az üzleti év mérlegfordulónapját követő hatodik hónap utolsó napjáig kell közzétenni.

Előtársasági időszak:

A jogelőd nélkül alapított vállalkozó közzétételi kötelezettségének a cégjegyzékbe való bejegyzésének, illetve a cégbejegyzés iránti kérelem jogerős elutasításának, vagy a cégbejegyzési eljárás megszüntetésének napját követő harmadik hónap utolsó napjáig köteles eleget tenni.

Nem kell az előtársasági időszakról, mint önálló üzleti évről külön beszámolót készíteni, ha ezen időszak alatt a vállalkozó vállalkozási tevékenységét nem kezdte meg, és a bejegyzésre az üzleti év naptári évnek megfelelő, illetve a választott mérlegfordulónapjáig sor került. Ez esetben az első üzleti év a létesítő okirat ellenjegyzésének, illetve közokiratba foglalásának napjától a bejegyzett társaság üzleti évének mérlegfordulónapjáig tart. [Számv. tv. 135. § (1)-(6)bekezdés]

Devizanemek közötti áttérés:

A vállalkozó az áttérés előtti pénznemben készített beszámolóját, az áttérés napját követő ötödik hónap utolsó napjáig köteles közzététel és letétbe helyezés céljából a Céginformációs Szolgálat számára benyújtani [Számv.tv. 145. § (4) bekezdés].

Felszámolás:

A tevékenységet lezáró beszámolót a gazdálkodó szervezet, a mérleg fordulónapját követő 30 napon belül köteles a Céginformációs Szolgálat részére közzététel és letétbe helyezés céljából benyújtani [225/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdés].

Végelszámolás:

A tevékenységet lezáró beszámolót a gazdálkodó a végelszámolás kezdő időpontjától számított 30 napon belül köteles benyújtani közzététel és letétbe helyezés céljából a Céginformációs Szolgálat részére [72/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdés].

A végelszámolás időszaka alatt készített számviteli beszámolót a végelszámolási időszak üzleti éve mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig kell a Céginformációs Szolgálat részére közzététel és a letétbe helyezés céljából benyújtani [72/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdés].

A gazdálkodó törlésére irányuló kérelem benyújtásával egyidejűleg, de legkésőbb a mérlegfordulónapot követő 60 napon belül végelszámolási időszakot lezáró beszámolót kell közzététel és letétbe helyezés céljából a Céginformációs Szolgálathoz benyújtani. Ezt a rendelkezést azokra a beszámolókra kell alkalmazni, amelyek mérlegforduló napja 2009. április 30. napját követő napra esik [72/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 7. § (6) bekezdés].

A 7. § (6) bekezdés szerinti beszámoló letétbe helyezésével és közzétételével egyidejűleg esedékessé válik azon beszámolók letétbe helyezése és közzététele is, amelyekre a vonatkozó határidő a 72/2006. (IV.3.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdése alapján még nem jár le. [72/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 7. § (6a) bekezdés].

Amennyiben a végelszámolás alatt álló gazdálkodó legfőbb szerve a végelszámolás megszüntetéséről és a gazdálkodó működésének továbbfolytatásáról dönt - a végelszámolást lezáró - számviteli beszámolót a végelszámoló a végelszámolás megszüntetésének időpontját - mint mérlegfordulónapot - követő ötödik hónap utolsó napjáig, illetve amennyiben a végelszámolás felszámolásba vagy kényszertörlésbe megy át, a felszámolás, a kényszertörlési eljárás kezdő időpontját megelőző napot - mint mérlegfordulónapot - követő 30 napon belül a számviteli törvény 153-154/B. §-a, valamint a vonatkozó számviteli kormányrendelet előírásai szerint köteles letétbe helyezni és közzétenni. [72/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdés].

Átalakulás:

Az átalakulás napjával, az átalakulás napját követő 90 napon belül végleges vagyonmérleget és végleges vagyonleltárt kell készíteni és a cégbíróságnál letétbe helyezni mind az átalakuló gazdasági társaságra, mind az átalakulással létrejövő gazdasági társaságra vonatkozóan. (A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 141. § (1) bekezdés)

Az átalakulás során megszűnő gazdasági társaság a végleges vagyonmérleg elkészítését megelőzően – tehát az átalakulás napját követő 90 napig - köteles az átalakulás napjával - mint mérlegfordulónappal - a számviteli törvény szerinti beszámolóját elkészíteni, letétbe helyezni és közzétenni. (A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 141. § (3) bekezdés)

3. Beküldhető nyomtatványfajták, dokumentumok

3.1. Hány darab csatolmányt tudok csatolni az űrlaphoz?

Annyi melléklet csatolható, amennyit az űrlapon a csatolandó dokumentumoknál X-szel jelölt. Egy melléklet típus csak egyszer csatolható, így amennyiben pl. több Kiegészítő mellékletet készített (egy szöveges és egy táblázatos), azok összevonása és egyetlen PDF-be történő konvertálása szükséges.

3.2. Hogyan tudok pdf-et előállítani?

Pdf előállításra számos ingyenes megoldás létezik. Kérjük, használja az internet keresőjét az Önnek megfelelő alkalmazás kiválasztásához. Ezeknek az alkalmazásoknak a lényege, hogy bármilyen program kimeneti fájljából képesek PDF-fájlt készíteni, amennyiben az adott program rendelkezik nyomtatási funkcióval. Ide kattintva ingyenesen tölthet le egy ilyen alkalmazást.

3.3. A pdf dokumentum szkennelést jelent?

Nem. A jogszabály (Ctv 18. § (1) bekezdés) egyértelműen kimondja, hogy „nincs helye a papír alapú beszámoló képi formátumú elektronikus okirattá történő átalakításának." A pdf formátum előállítására vonatkozóan a „Hogyan tudok pdf-et előállítani?" kérdésnél talál útmutatást.

3.4. Egy PDF dokumentum készült, amit kettő- vagy több PDF-fé kellene bontanom. Hogyan tehetem meg?

A PDF készítő programok a nyomtatóhoz hasonlóan működnek: A PDF formátumú dokumentumot megnyitja, rákattint a (Fájl menüponton belül) a nyomtatás menüpontra, kiválasztja a PDF előállító programot, és nyomtatásra csak a dokumentum azon oldalait jelöli meg (a Nyomtatandó oldalaknál megadja pl. 1-2 oldal), amelyeket különálló PDF-fé szeretne alakítani. Ekkor készül egy új PDF dokumentum. Ha ugyanezt a folyamatot ismétli a további oldalakat megadva, akkor létrehozhatja a szükséges csatolmányokat.

3.5. Hogyan tudom a külön álló munkalapokat egy pdf dokumentumba előállítani?

Excelben kettő vagy több munkalap összevonása (csoportba rendezése) a Microsoft Windows operációs rendszerben máshol is alkalmazható módon a CTRL billentyű használatával lehetséges.

Az Excel állapotsora feletti munkalapokat (név szerint) tartalmazó sorban az összevonni kívánt munkalap fülekre kattintsunk úgy, hogy eközben a CTRL billentyűt lenyomva tartjuk.

A csoportba foglalt munkalapok megnevezése a Windows beállított színsémájának függvényében egységes, a példaként csatolt ábránkon fehér színnel kerül „kiemelésre”. (Munka1, Munka2 valamint Munka5).

Ezt követően a nyomtatáskor az ábra szerint meg kell adni, hogy a kijelölt munkafüzetlapok kerüljenek nyomtatásra. Csoportba rendelés esetén a kijelölés alapértelmezettként jelenik meg, mégis javasoljuk ellenőrizni.

3.6. Hogyan kell elneveznem a pdf csatolmányokat?

Javasoljuk, hogy egyértelmű elnevezéseket használjon, hiszen a kereső program találati listája az Ön által adott néven fogja megjeleníteni a csatolmányokat. Kérjük kerülje az un. speciális karakterek (&,@,%) használatát.

3.7. A cég könyvvizsgálatra nem kötelezett, azonban mégis szeretne könyvvizsgálói jelentést a beszámolóhoz csatolni, hogyan tehetem ezt meg?

Amennyiben a cég nem kötelezett könyvvizsgálói jelentés készítésére valamint beküldésre, ám ennek ellenére szeretné közzétenni, úgy annak jelölése szükséges a „A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e” kérdés megválaszolásával. Az űrlapon a könyvvizsgáló adatainak kitöltését követően, jelölje X-szel a csatolandó dokumentumoknál, majd csatolja a Független könyvvizsgálói jelentést.

4. Beküldött beszámolók javításának menete

A beküldött beszámolók javításával kapcsolatban tájékoztatást az ÚTMUTATÓ menüpont Benyújtás lépésről lépésre menüpontjában talál.

5. NAV (Nemzeti Adó- és Vámhivatal) levéllel kapcsolatos kérdések

5.1. A NAV felszólította cégemet hogy tegyek eleget az elektronikus beszámoló benyújtására, mit kell tennem?

Kérjük olvassa el tájékoztató anyagunkat a NAV elektronikus beszámoló benyújtására felszólító levelével kapcsolatban.

5.2. A NAV felszólított, hogy tegyek eleget az elektronikus beszámoló benyújtására azonban a beszámolót már sikeresen megküldtem, mi a teendőm?

Amennyiben a NAV felszólítását megelőzően már eleget tett benyújtási kötelezettségének és sikeresen megküldte a beszámolót, javasoljuk, hogy ellenőrizze a beszámoló valóban elérhető e honlapunkról (beszámoló keresés) és a benne szereplő adatok (pl.: adószám, cégjegyzékszám) a valóságnak megfelelőek.

Amennyiben nem találta meg beszámolóját, kérjük olvassa el tájékoztató anyagunkat a NAV elektronikus beszámoló benyújtására felszólító levelével kapcsolatban.

6. OBR használatával kapcsolatos gyakori kérdések

6.1. Beküldtem a beszámolót, de elutasították, mert nem jó nyomtatványon adtam be. Hogyan kell beküldenem?

2016. december 1-jétől a beszámolók – beszámolási időszaktól függetlenül – kizárólag az Online Beszámoló- és Űrlapkitöltő Rendszer használatával nyújthatóak be. A rendszer, illetve bővebb tájékoztatás a https://e-beszamolo.im.gov.hu/ebekuldes honlapunkon érhető el.

6.2. Hol tudom befizetni a beszámoló közzétételi díját?/Kell fizetni közzétételi díjat?/Hogyan tudom csatolni a közzétételi költségtérítés igazolását?

A beszámolók – függetlenül a beszámolási időszaktól – 2016. január 1. napját követően fizetési igazolás csatolása nélkül nyújthatóak be a Céginformációs Szolgálat részére.

6.3. Mely szervezetnek a beszámolója nyújtható be az OBR használatával?

A kettős könyvvitelt vezető, cégjegyzékbe bejegyzett vállalkozó beszámolóját kell benyújtani a Céginformációs Szolgálathoz.

6.4. Alapítvány/egyesület/ügyvédi iroda/szövetség stb. beszámolóját szeretném beküldeni.

A Céginformációs Szolgálathoz a cégbíróságon bejegyzett, cégjegyzékszámmal rendelkező kettős könyvvitelt vezető vállalkozó nyújthatja be a beszámolóját. Alapítvány/egyesület beszámolóját az Országos Bírósági Hivatalhoz kell beküldeni.

6.5. Korábbi évek beszámolóit beküldhetem még ÁNYK-n?

Nem, az ÁNYK már nem használható beszámoló benyújtására. Amennyiben korábbi évekre nyújtaná be pótlólag a beszámolót, azt is csak az OBR használatával teheti meg.

6.6. Ha az OBR-ben töltöm ki a 2015. évi beszámolót, akkor is a 2016-os séma fog megjelenni?

Nem, ha korábbi évet ad meg beszámolási időszakként, az annak megfelelő séma jelenik meg, így pl. mérleg szerinti eredmény sort fog tartalmazni.

6.7. Korábbi években is csatoltam a mérleget, eredménykimutatást PDF-ként, most hogyan tehetem meg?

Az OBR úgy lett kialakítva, hogy minden cégbíróságon bejegyzett vállalkozó által készítendő beszámoló kitölthető az online felületen, így már nincs szükség a mérleg és eredménykimutatás PDF formátumban történő csatolására.

6.8. Eddig a 15EB_06-oson küldtem be a beszámolót, most mit kell kiválasztanom?

A 15EB_06-os űrlapon a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolót nyújthatták be. Az OBR-ben úgy tudja kiválasztani, hogy a Fedőlap 17. pontja melletti „+” jelre kattintva legördülő menü jelenik meg, ahol a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolóról szóló Korm. rendeletet szükséges kiválasztani.

6.9. Nem találom a mikrogazdálkodói beszámolót/közbenső mérleget, hogyan lehet beküldeni?

A Fedőlap 17. pontjában „+” jelre kattintva:

megjelenik egy legördülő menü, ahol a megfelelő jogszabályt szükséges kiválasztani. Mikrogazdálkodói beszámoló esetén a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolóról szóló 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendeletre, míg a közbenső mérleg esetén a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvényre kell kattintani.

6.10. IFRS szerinti beszámolót/közbenső mérleget/magyarországi fióktelepnek az anyavállalat beszámolóját küldeném be. Hogyan tudom megtenni?

A Fedőlap 17. pontjában „+” jelre kattintva megjelenik egy legördülő menü, ahol a megfelelő jogszabály kiválasztása után a mérleg és az eredménykimutatás is feltölthető lesz PDF formátumban (kivéve közbenső mérleg, mert ott csak a mérleg csatolható).

6.11. Közhasznú nonprofit Kft. beszámolóját küldeném be, milyen nyomtatványon kell, és hogyan tudom a közhasznúsági mellékletet becsatolni? Hol találok hozzá sémát?

Közhasznú nonprofit Kft. beszámolóját az OBR felületen szükséges elkészíteni, és benyújtani, ahol a közhasznúsági melléklet PDF formátumban csatolható. A közhasznúsági melléklethez sémát a http://civil.info.hu/intezze-el honlapon a „Közhasznúsági melléklet nonprofit szervezetek számára” pontban találnak ’.doc’ formátumban.

6.12. 20 percem van a beszámolót elkészíteni? Vagy mi az a számláló a jobb alsó sarokban?

A beszámoló elkészítésére nem 20 perc áll rendelkezésre. A számláló akkor számol vissza, ha nem tevékenykedik (gépel, mozgatja az egeret) az oldalon. Ha letelik a 20 perc, kijelentkezteti a rendszer, és ha nem mentette a beszámolót, elvesznek az addig felvitt adatok. Ezért ha otthagyja a kitöltést, előtte feltétlenül a mentse a beszámolót a „Letöltés OBR fájlként” gombra kattintással.

6.13. Később szeretném folytatni a beszámoló kitöltését, mit kell tennem? Hogyan tudom menteni a beszámolót? Hová menti?

Lementeni a beszámolót a „Letöltés OBR fájlként” gombra kattintva tudja, amely a cég adószámának nevének) megadását követően aktív. Ekkor – főszabályként – a számítógépe Letöltések (Downloads) mappájába töltődik le az OBR fájl. Amennyiben később folytatja a kitöltést, az OBR felületen a bejelentkezést követően a „Letöltött beadvány visszatöltése/megnyitása” menüpontot válassza, ahol a „Fájl kiválasztása” gombra kattintva kikeresi az .obr fájlt, majd a „Visszatöltés/megnyitás” gombbal visszanyitva tudja folytatni a kitöltést.

6.14. Ha letöltöm az OBR fájlt, felülírja a korábbi dokumentumokat?

Nem írja felül a korábbi letöltést, így ha esetleg szükséges, korábbi mentést is vissza tud nyitni. Azonban a letöltött OBR fájl elnevezésében látható lesz, hogy hányadik mentés, illetve a dátuma alapján is ki tudja választani a legutolsó mentést.

6.15. Nem találok olyan programot, amivel meg tudom nyitni az OBR fájlt. Hibát kapok, ha meg akarom nyitni az OBR fájlt.

A letöltött OBR fájlt nem nyitható meg sem duplakattintással, sem valamely programhoz történő társítással. Visszanyitni kizárólag az OBR felületen a bejelentkezést követően a „Letöltött beadvány visszatöltése/megnyitása” menüpontot kiválasztva tudja, ahol a „Fájl kiválasztása” gombra kattintva kikeresi a számítógépéről az .obr fájlt, majd a „Visszatöltés/megnyitás” gombbal visszanyitva tudja folytatni a kitöltést.

6.16. Miért jön fel állandóan egy ablak, hogy mentsek? Hogyan lehet eltüntetni?

A gyakrabban (5 percenként) megjelenő figyelmeztetés felhívja a figyelmet arra, hogy menteni szükséges, de ha bepipálja, hogy ebben a munkamenetben már nem kér több figyelmeztetést, és a „Később”-re kattint, abban a munkamenetben nem fog megjelenni. A fél óránkét megjelenő ablaknál ezt nem lehet beállítani, bezárni, ott rá kell kattintani a „Letöltés OBR fájlként”-ra.

6.17. Az OBR-ben a cég adószámának kitöltését követően azt írja ki, hogy a megadott adathoz nem található hatályos bejegyzés a cégnyilvántartásban. Mit tegyek?

Ha a beszámolást teljesítő, a beadványt megküldő vagy a könyvelő szervezetnél írja ki a rendszer a fenti figyelmeztetést, ellenőrizze, hogy a vállalkozás hatályos adószámát írta-e be. Ha a könyvvizsgáló szervezetnél jelenik meg, abban az esetben is ellenőrizze a hatályosságot, valamint hogy a beszámolást teljesítő cég cégkivonatában a könyvvizsgáló adatainál be van-e jegyezve a könyvvizsgáló cég. Felhívjuk továbbá figyelmét, hogy az adatok beemelése a kitöltést segíti, azonban ennek hiányában kézzel szükséges kitölteni az adatokat.

6.18. Megváltozott az ügyvezető/székhely/cégnév. A beszámolási időszak alatt hatályos adatokat, vagy az új adatokat írjam be?

A beszámolóban a hatályos adatokat szükséges feltüntetni, ami a beszámoló készítésekor be van jegyezve a cég cégkivonatában (itt ellenőrizheti: www.e-cegjegyzek.hu) .

6.19. Az aláíró lakcíméhez rossz adatot emel be az OBR. Mit tegyek?

Tekintettel arra, hogy a valóságnak megfelelő adatokkal szükséges kitölteni a beszámolót, írja át a jó adatra (narancssárga figyelmeztetést fog megjelenni, de nem akadályozza a beküldést). Amennyiben téves/régi cím szerepel a cégkivonatban, a cégbírósághoz is be kell nyújtaniuk jogi képviselő útján a változást.

6.20. Az aláíró nevénél piros hibát látok. Mi a hiba?

Ha a képviseletre jogosult/beadványt megküldő adóazonosító jelét megadva beemelte a rendszer az adatait, a teljes név a családnévnél jelenik meg, tekintettel arra, hogy ez az adat a cégnyilvántartási adatbázisban nem tagoltan szerepel. Ezt kézzel szükséges javítani.

6.21. Az aláírónál kötelező az adóazonosító jel, de az ügyvezető külföldi és nincs magyar adóazonosító jele. Hogyan tudom beküldeni így a beszámolót?

A legördülő menüből a „Külföldi”-t kell kiválasztani, és ott megadni a külföldi közteherviselési azonosítót. Ha egyáltalán nem rendelkezik ilyennel, a következő írható be: „Nem rendelkezem”.

6.22. Beküldő/aláíró személy adóazonosító jelénél sárga figyelmeztetés van. Miért, és hogyan tudom eltüntetni?

Abban az esetben jelenik meg figyelmeztetés, ha nem található ilyen adat a cégnyilvántartásban. Ennek oka lehet, hogy elírta az adóazonosító jelet, illetve ha a beírandó személy a nem szerepel a cégnyilvántartásban, vagy szerepel (pl. tagként), de nincs bejegyezve az adóazonosító jele. Ekkor az adatokat kézzel szükséges bevinni, a figyelmeztetés nem akadályozza a beküldést.

6.23. A benyújtás okaként csak „Előtársasági üzleti évet záró” és „Kényszertörlési eljárást záró” választható ki, mit tegyek?

Ennek oka, hogy a beszámolás időszakaként több mint egy évet adott meg (pl. 2015.11.30.- 2016.11.30-ig tartó időszak az 1 év és 1 nap). Amennyiben nem az előtársaság, ill. kényszertörlés (vagy felszámolás) időszakára nyújtja be a beszámolót, úgy a beszámolási időszak nem lehet hosszabb, mint egy év. Ezért javítani szükséges.

6.24. Egyéni vállalkozóként könyvelek, de amikor a beadványt megküldő/a könyvelő szervezetnél beírom az adószámom, kéri a nyilvántartási szám (cégjegyzékszám) megadását. Mit tegyek?

Ebben az esetben a személy adatainál töltse ki az adatait, a szervezetnél a legördülő menüt állítsa vissza az alapértelmezett értékre (—):

6.25 A 35. pontban a beadványt megküldő adataihoz kit kell beírni?

A 35. pontban a Beadványt megküldő szervezetet nem, de a személy adatait kötelező megadni. A személy adataihoz azt szükséges beírni, aki a beszámolót konkrétan beküldi.

6.26. A vállalkozás ügyvezetője küldi be a beszámolót, hogyan tudom ezt beírni?

Ha a beszámolást teljesítő cég aláírására jogosult tisztségviselője küldi be a beszámolót, a 35. pontban a Beadványt megküldő adatainál a szervezetnél és a személynél is kiválasztható az egyezőség:

6.27. Egyezik a beküldő és a könyvelő, és mégis, ha megadom a cég adószámát a könyvelőnél, azt írja ki, hogy a két adószám nem lehet azonos. Mi ennek az oka?

Ennek oka, hogy amennyiben a könyvelő és a beküldő szervezet egyezik, az egyezőséget a legördülő menüben tudják jelölni:

6.28. Amennyiben cégünk EUR-ban vezeti a könyveit, milyen árfolyam információt kell feltüntetnünk a fedőlap 27. pontjában?

A beszámoló mérlegfordulónapján érvényes MNB által közzétett hivatalos árfolyam értékét kell megadni.

6.39. Nyilatkozatnál a dátumhoz nem tudok belekattintani, akkor hogyan lehet megváltoztatni?

A Fedőlap 40. pontjában lévő dátumhoz a 28. pont „Elfogadásának időpontja” dátuma emelődik át, ott tudja módosítani.

6.30. A 41. pontban a dátumnál hibát jelez, de nem is tudok a 40. pontba beírni, mit tegyek?

A 41. pontban lévő dátumot a 40. pont dátumához viszonyítja a rendszer (nem lehet korábbi), ezért javasoljuk, ellenőrizze a beírt dátumokat. Ha könyvelőprogrammal készítették a beszámolót, előfordulhat, hogy a 40. pontban nem jelenik meg dátum (javasoljuk, hogy a könyvelőprogram készítőjének is jelezze). Ekkor a 28. pont dátumát törölje ki, majd kattintson el a mezőből vagy nyomjon Entert, és írja be újra a dátumot. Ekkor már megjelenik a 40. pontban is a dátum.

6.31. A beszámolóban az eredménynél hibát jelez, így nem tudom beküldeni a beszámolót. Mi lehet az oka?

Ha az egér mutatóját a mező melletti felkiáltójelre húzza, a rendszer kiírja a hiba vagy figyelmeztetés okát. Ha narancssárga felkiáltójelet lát – mert az eredmény negatív –, nem szükséges javítani, nem akadályozza a beszámoló benyújtását. Ha piros felkiáltójelet lát – mert nem egyezik a mérlegben és az eredménykimutatásban az adózott eredmény (vagy korábbi üzleti év esetén a mérleg szerinti eredmény) – javítani szükséges. Amennyiben a 2015-ös évi adatok 2016-os beszámoló sémának való megfeleltetése okozza a problémát, a számviteli tv. 177. § (42) bekezdésétől kezdve tartalmazza a 2016-os üzleti évre alkalmazandó átmeneti rendelkezéseket, ennek megfelelően kell eljárni.

6.32. Nem látszik jól az utolsó sor, miért?

Javasoljuk, csökkentse a képernyő méretét. Ezt olyan módon teheti meg, hogy a billentyűzeten a ’Ctrl’ gombot nyomva tartja, miközben az egér görgőjével lefelé görgőzik (nagyítani hasonlóképpen, felfelé görgőzve tudja).

6.33. Az ellenőrzésre kattintva nem történik semmi, mi a probléma?

Előfordulhat, hogy lassabban fut le az ellenőrzés, ezért kérjük, várja meg a szöveges üzenet megjelenését, amely abban az esetben is megjelenik, ha van javítandó a kitöltött beszámolóban. Ha megakad az ellenőrzés, akkor javasoljuk, töltse le, majd töltse vissza az OBR fájlt. Továbbá ellenőrizze, hogy a legfrissebb böngészőt használja-e, amennyiben szükséges, frissítse vagy próbálja meg másik böngészőben feltölteni. Továbbá WindowsXP használata esetén is előfordulhat, hogy nem megfelelően működik az OBR felület.

6.34. Narancssárga felkiáltójelet jelez a rendszer az egyik sornál/lapfülön az ellenőrzést követően. Be tudom küldeni a beszámolót?

Általánosságban elmondható, hogy a narancssárga figyelmeztetés felhívja a figyelmet az esetleges elírásra, ezért mindenképpen javasolt ellenőrizni, azonban nem feltétlenül szükséges javítani, nem akadályozza a beszámoló benyújtását.

6.35. „Hiba történt ellenőrzés során!” üzenetet adja a rendszer, mit tegyek?

Ellenőrizze a PDF csatolmányokat, illetve alakítsa át újra PDF fájlba. Ha az újra átalakítást követően is ezt jelzi a rendszer, küldje el a Céginformációs Szolgálatnak .obr fájlt e-mailben.

6.36. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozatot eddig sem csináltunk — nincs adózott eredményünk/negatív —, szükséges?

Kötelező csatolmány (akkor is, ha az adózott eredmény negatív, vagy nulla), jogszabály írja elő (Sztv. 154.§, Ctv. 18.§) annak csatolását.

6.37. A csatolmányoknál azt a hibát kapom, hogy nem lehet szkennelt a dokumentum. Idáig is mindig így készítettem, mi változott?

Ebben nincs változás a korábbi évekhez képest, mert a Cégtörvény (18. §) rendelkezései alapján nem lehet szkennelt dokumentum a beszámoló csatolmánya. Azonban az ÁNYK ezt nem tudta teljes mértékben kiszűrni.

6.38. Ha már a legfőbb szerv elfogadta, aláírta a beszámolót, akkor is ki kell nyomtassam aláírásra a beszámolót?

Kinyomtathatja, de nem szükséges, azonban az ellenőrzést követően mindenképpen rá kell kattintania a „Nyomtatás aláírásra” gombra, mert csak ezután lesz aktív a „Beküldés közzétételre és egyben letétbehelyezésre” gomb.

6.39. Az „Ellenőrzés” gombra kattintva a következőt írja ki a rendszer: „Már rendelkezik benyújtott beszámolóval az adott időszakra vonatkozóan [11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet 3. § (6)].” Mi ennek az oka?

Javasoljuk, hogy ellenőrizze, elírta-e a beszámolási időszak dátumait. Amennyiben a probléma nem elírásból adódott, tájékoztatjuk, hogy a fenti rendeletnek megfelelően nincs arra lehetőség, hogy azonos időszakra ismételten benyújtson beszámolót. Erről bővebben http://e-beszamolo.im.gov.hu/ >Útmutató>Benyújtás lépésről lépésre> Beküldött beszámoló javítása pontban tájékozódhat.

6.40. A beszámoló beküldését követően az ügyfélkapus tárhelyre kapott visszaigazoláson a következő szerepelt: „Már rendelkezik benyújtott beszámolóval az adott időszakra vonatkozóan [11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet 3. § (6)].”

A benyújtási határidő közeledtével megnövekszik a beszámolók feldolgozási ideje, így amennyiben a beküldést követően megjelenő ablakban kapott érkeztetőszámot, de a visszaigazolás még nem érkezett meg az ügyfélkapus tárhelyre, és ezért többször benyújtja ugyanazt a beszámolót, úgy a beszámolók feldolgozását és az első beszámoló befogadását követően az ismételt beküldés(ek)re a fenti elutasítás fog érkezni.

6.41. Hol tudom a beszámolót kinyomtatni?

Hibás/hiányos kitöltés esetén a „Tervezet nyomtatása” gombra kattintva tudja. Hibátlan kitöltés esetén a „Nyomtatás aláírásra” gombra kattintva nyomtathatja ki, vagy amennyiben már közzétette a beszámolót, a honlapunkon a Beszámoló keresés menüpontban megadva a cég adószámát vagy cégjegyzékszámát, megjelennek a közzétett beszámolók, ahonnan ki is nyomtatható.

6.42. Beküldéskor „Érvénytelen felhasználónév vagy jelszó!” hibát ír ki, pedig jól írtam be az azonosítókat.

Lehetséges, hogy elírta a felhasználónevét vagy a jelszavát, esetleg ellenőrizze, hogy a billentyűzeten a Caps Lock gomb be volt-e nyomva. Amennyiben továbbra is hibát ír ki a rendszer, úgy javasoljuk, hogy próbáljon meg belépni a https://magyarorszag.hu/ oldalon, begépelve felhasználónevet és jelszót. Amennyiben ott sem tud belépni, valószínűleg új jelszó kérése szükséges.

6.43. Beküldtem a beszámolót, de még nem kaptam meg a visszaigazolást. Mi lehet az oka?

A benyújtási határidő közeledtével a beküldött beszámolók száma megnövekszik, ezáltal a feldolgozási idő is nő (a határnapon akár másnapra is átnyúlhat a közzététel). Amennyiben a „Beküldés” gombra kattintást követően megjelenő ablakban tájékoztattuk a beküldésről, és kapott érkeztetőszámot, kérjük szíves türelmét a beszámoló feldolgozásáig. Ha a beküldést követően hibaüzenet jelent meg, kérjük, ismételje meg a beküldést később.

6.44. Ha május 31-e éjfélig nem dolgozzák fel a beszámolót, akkor azt jelenti, hogy késedelmesen teljesítettem a kötelezettségem?

A közzététel időpontja a beküldés időpontja, így ha május 31-én küldte be a beszámolót, és az informatikai vizsgálaton megfelel, a közzététel időpontjaként május 31. fog megjelenni, akkor is, ha június 01-jén kerül feldolgozásra. Ha azonban elutasítjuk a beszámoló közzétételét (mert pl. ÁNYK-n adta be), abban az esetben előfordulhat, hogy csak június 1-jén értesül az elutasításról, és már csak késedelmesen tudja közzétenni a beszámolót. Ezért is javasoljuk, hogy lehetőleg ne a határidő utolsó napján nyújtsák be a beszámolókat.

6.45. Az http://e-beszamolo.im.gov.hu/ oldalon csak a csatolmányok vannak fent, a beszámoló nincs közzétéve, miért?

A Beszámoló keresés menüpontban megadva a cég adószámát vagy cégjegyzékszámát, megjelennek a közzétett beszámolók. A benyújtási okként megadottra (Üzleti évet záró, Végelszámolás, stb.), – kék hivatkozás – kattintva nyitható meg a fedőlap, a mérleg, eredménykimutatás.