Igazságügyi Minisztérium

Céginformációs és az Elektronikus
Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat

Benyújtás lépésről lépésre - Általunk ajánlott sorrend

  1. Az elektronikus nyomtatványok letöltése
  2. A beszámoló egyes részeinek PDF formátumba történő alakítása
  3. Az elektronikus űrlap (illetve a mérleg és eredménykimutatás nyomtatványok) kitöltése, fájlok csatolása
  4. Küldés az Ügyfélkapun keresztül
  5. Beküldött beszámoló javítása

1. lépés: Az elektronikus nyomtatványok letöltése

A beszámoló a honlapunkon az Elektronikus űrlap menüpontban meghatározott elektronikus űrlapon (módon) nyújtható be.

Amennyiben informatikai szempontból helytelenül kitöltött elektronikus űrlapot küldenek részünkre vagy nem megfelelő nyomtatványt használnak (mindig az Elektronikus űrlap menüpontban meghatározott elektronikus űrlap(ok) nyújtható(ak) be), akkor megküldött dokumentumok nem kerülnek befogadásra. Erről a tényről a Céginformációs Szolgálat elektronikus úton tájékoztatást küld a beküldő számára.

Ebben az esetben a beszámoló nem kerül a honlapon megjelenítésre, illetve a beszámolót be nem nyújtottnak kell tekinteni.

2. lépés: A beszámoló egyes részeinek PDF formátumba történő alakítása

A beszámoló mellékleteinek (pl. kiegészítő melléklet, adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat) formátuma kizárólag PDF lehet.

A dokumentumok PDF formátummá alakítására számos alkalmazást találhat az interneten, de segítségképpen egy magyar nyelven is elérhető PDF készítő programot elérhetővé tettünk a honlapunkon. A PDF-fé alakítással kapcsolatban bővebb tájékoztatást a „PDF előállítás segédlet” menüpontban talál.

Javasoljuk, hogy a PDF fájlok elnevezésénél különleges karaktereket ne használjon. Célszerű „beszédes” elnevezéseket használni (például: xy_kft_ kiegeszito_melleklet_2016), így elkerülhető, hogy téves mellékletet (pl. másik cégét) csatoljon be.

3. lépés: Az elektronikus űrlap (illetve a mérleg és eredménykimutatás nyomtatványok) kitöltése, fájlok csatolása

Az elektronikus űrlap kitöltésekor ügyeljen arra, hogy hiánytalanul, és pontos adatokkal töltse ki a beszámolót, tekintettel a Beküldött beszámoló javítása pontban foglaltakra.

A beszámoló mellékleteit PDF formátumban szükséges csatolni, illetve az elektronikus űrlapon bejelölt (beikszelt) melléklet(ek)et csatolni kell.

4. lépés: Küldés az Ügyfélkapun keresztül

Amennyiben az űrlap kitöltését követően az Ellenőrzés gombra kattintva nem található hiba, a beszámoló Ügyfélkapun keresztül beküldhető, amelyhez meg kell adnia az Ügyfélkapus felhasználónevet és jelszót.

A beküldést követően az Ügyfélkapu automatikus üzenetet küld a beszámoló továbbításáról a CEGINFO részére.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben ez a visszaigazolás nem érkezik meg, valószínűsíthetően nem sikerült az elküldés.

A beküldést követően rendszerünk automatikus üzenetet küld a beküldő Ügyfélkapus értesítési tárhelyére az elektronikus beszámoló közzétételéről vagy elutasításának okáról.

5. Beküldött beszámoló javítása

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 153. § (1) bekezdése írja elő, hogy a kettős könyvvitelt vezető, cégjegyzékbe bejegyzett vállalkozó köteles a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott éves beszámolót, egyszerűsített éves beszámolót, kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot, vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozatot az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni ugyanolyan formában és tartalommal (szövegezésben), mint amelynek alapján a könyvvizsgáló az éves beszámolót vagy az egyszerűsített éves beszámolót felülvizsgálta.

Az idézett jogszabályhely, valamint a számviteli törvény szerinti beszámoló elektronikus úton történő letétbe helyezéséről és közzétételéről szóló 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet (továbbiakban: együttes rendelet) 3. § (6) és (9) bekezdése alapján – függetlenül attól, hogy a beszámoló hibásan került elfogadásra – a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott beszámoló letétbehelyezésével, a letétbehelyezési, illetve közzétételi kötelezettség teljesülésbe fordul, annak ismételt benyújtására, ugyanazon időszakra vonatkozóan nincsen lehetőség, illetve a cég kérelmére a már közzétett beszámoló a Céginformációs Szolgálat honlapjáról nem távolítható el. Erre tekintettel kérjük, gondosan ellenőrizze az adatokat, illetve hogy minden szükséges dokumentumot megfelelően csatolt-e.

A beszámolóban szereplő hibát az Szt. szabályai szerint a könyvelésben szükséges helyesbíteni és annak tényét a következő üzleti évről készített beszámolóban feltüntetni.

Az együttes rendelet 3. § (7) bekezdése alapján amennyiben nem a legfőbb szerv által elfogadott beszámoló került benyújtásra és közzétételre, a cég erről szóló nyilatkozata alapján a Céginformációs Szolgálat a beszámolót passzív státuszba helyezi, amely a honlapon továbbra is megismerhető marad. A változásról a Nemzeti Adó- és Vámhivatal automatikusan elektronikus úton értesítésre kerül. A legfőbb szerv által elfogadott beszámoló közzétételének lehetőségét a Céginformációs Szolgálat a beszámoló benyújtását követő egy éven belül, kizárólag egy alkalommal biztosítja, feltüntetve az utólagos közzététel napját.

Az együttes rendelet 3. § (5) bekezdése alapján a beszámoló törlésére akkor van mód, ha a közzétett beszámolóval együtt megküldött elektronikus űrlapon megadott cégadatok, a beszámolóban feltüntetett adatok nem egyeznek a cég cégjegyzékének adataival, és ezáltal a beszámoló nem annak a cégnek a beszámolójaként került közzétételre, amelyre a beszámoló adatai alapján vonatkozik.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a beszámoló passziválását/eltávolítását követő ismételt benyújtás a közzétételi határidő letelte után történik, maga után vonhatja – az Art. 174/A §-ra tekintettel – mulasztási bírság kiszabását.

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a vonatkozó jogszabályok értelmében, a beszámoló benyújtásának elmulasztása, valamint a számvitelről szóló törvény szerinti megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba előidézése esetén a Jogszabályi háttér Tájékoztatóban összefoglalt jogkövetkezmények alkalmazhatók.