Igazságügyi Minisztérium

Céginformációs és az Elektronikus
Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat

FONTOS TUDNIVALÓK

Éves, egyszerűsített éves beszámoló esetén az általános mérlegbenyújtási határidő:
2017. május 31.

Nyomtatványok használata

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Céginformációs Szolgálat 2016. december 1-jétől – beszámolási időszaktól függetlenül – kizárólag az Elektronikus űrlap menüpontban meghatározott elektronikus űrlapot fogadja be.

Beszámoló benyújtását követő teendők

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a beszámoló benyújtását követően a beküldő minden esetben KÉT visszaigazolást kap az ügyfélkapun található elektronikus tárhelyére:

 1. Érkeztetési visszaigazolás: az Ügyfélkapu küldi a beszámoló fogadásáról és annak továbbításáról
 2. Informatikai vizsgálat eredményéről szóló értesítés: ez tartalmazza a beszámoló közzétételének igazolását, vagy az elutasítás okát.

Kérjük, minden benyújtáskor ellenőrizze elektronikus tárhelyét illetve a beszámoló közzétételét!

Beszámoló benyújtásának ellenőrzése NAV által

Felhívjuk kedves ügyfeleink figyelmét, hogy a NAV (Nemzeti Adó- és Vámhivatal) beszámolók benyújtásának ellenőrzésével kapcsolatos eljárásrendje 2012. január 1-től megváltozott, ezért kérjük, hogy a beszámolók közzétételét - „Beszámoló keresés” menüpontban - minden esetben ellenőrizzék.

A változásokról illetve a NAV beszámoló benyújtására felszólító levelével kapcsolatban bővebb tájékoztatást itt talál.

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ

A Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 154. §-a értelmében minden kettős könyvvitelt vezető vállalkozó (ideértve a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepét is) köteles az éves beszámolóját  letétbe helyezni és közzétenni.

A vállalkozó azzal tesz eleget a letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének, ha az éves beszámoló, az egyszerűsített éves beszámoló, az anyavállalat az összevont (konszolidált) éves beszámoló elektronikus példányát kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvény szerinti elektronikus űrlappal együtt a céginformációs szolgálatnak hibátlanul megküldi a kormányzati portál útján.

Az elektronikus űrlapot a céginformációs szolgálat továbbítja az állami adóhatóság felé.

A beszámolónak a vállalkozó vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről és azok változásáról megbízható, valós képet kell mutatnia.

A Céginformációs Szolgálat jelen honlapon keresztül biztosítja a közzététel és letétbe helyezés céljából megküldött beszámolókba való ingyenes betekintést.

A honlapon a cég mérlege, eredménykimutatása, a kiegészítő melléklete, könyvvizsgálói jelentése, és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat ismerhető meg.

A honlap biztosítja a beszámoló mellett az elektronikus űrlap megismerhetőségét is.

A beszámolók cégnév, cégjegyzékszám, illetőleg adószám megadásával, keresőprogram segítségével is megismerhetők.

Közzétételre és letétbe helyezésre benyújtható beszámoló típusok:

 • éves beszámoló
 • egyszerűsített éves beszámoló
 • mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló (elsőként a 2013-as üzleti évre vonatkozóan nyújtható be)
 • összevont (konszolidált) éves beszámoló

Beküldési határidő:

Az éves, (mikrogazdálkodói) egyszerűsített éves beszámoló esetén az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig kell közzétenni.

Éves konszolidált beszámoló esetén az üzleti év mérlegfordulónapját követő hatodik hónap utolsó napjáig kell közzétenni.

Speciális beszámolási kötelezettségek:

Közbenső mérleg benyújtása a Ctv. 61/B. § (3) bekezdése alapján

A cégjegyzékbe bejegyzett tag részesedésének átruházása esetén a cégbíróság a változásbejegyzési kérelem benyújtásáról elektronikus úton értesíti az állami adóhatóságot. Az állami adóhatóság 3 munkanapon belül elektronikus úton jelzi, ha a cég az állami adó- és vámhatóság által nyilvántartott, túlfizetéssel csökkentett, 3 millió forintot meghaladó köztartozással rendelkezik. Az állami adóhatóság jelzése esetén a cégbíróság hiánypótlási eljárás keretében felhívja a céget a részesedés átruházás napjával mint fordulónappal elkészített, könyvvizsgáló által hitelesített számviteli törvény szerinti közbenső mérleg Ctv. 18-19. § szerinti benyújtására [Ctv. 61/B. §].

Előtársasági időszak:

A jogelőd nélkül alapított vállalkozó, a beszámoló közzétételi kötelezettségnek a cégjegyzékbe való bejegyzésének, illetve a cégbejegyzés iránti kérelem jogerős elutasításának, vagy a cégbejegyzési eljárás megszüntetésének napját követő harmadik hónap utolsó napjáig köteles eleget tenni.
Nem kell az előtársasági időszakról, mint önálló üzleti évről külön beszámolót készíteni, ha ezen időszak alatt a vállalkozó vállalkozási tevékenységét nem kezdte meg, és a bejegyzésre az üzleti év naptári évnek megfelelő, illetve arra a választott mérlegfordulónapjáig sor került. Ez esetben az első üzleti év a létesítő okirat ellenjegyzésének, illetve közokiratba foglalásának napjától a bejegyzett társaság üzleti évének mérlegfordulónapjáig tart. [Számv. tv. 135. § (1)-(6)bekezdés]

Devizanemek közötti áttérés:

A vállalkozó az áttérés előtti pénznemben készített beszámolóját, az áttérés napját követő ötödik hónap utolsó napjáig köteles közzététel és letétbe helyezés céljából a Céginformációs Szolgálat számára benyújtani [Számv.tv. 145. § (4) bekezdés].

Felszámolás:

A tevékenységet lezáró beszámolót a gazdálkodó szervezet, a mérleg fordulónapját követő 30 napon belül köteles a Céginformációs Szolgálat részére közzététel és letétbe helyezés céljából benyújtani [225/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdés].

Végelszámolás:

A tevékenységet lezáró beszámolót a gazdálkodó a végelszámolás kezdő időpontjától számított 30 napon belül köteles benyújtani közzététel és letétbe helyezés céljából a Céginformációs Szolgálat részére [72/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdés].

A végelszámolás időszaka alatt készített számviteli beszámolót a végelszámolási időszak üzleti éve mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig kell a Céginformációs Szolgálat részére közzététel és a letétbe helyezés céljából benyújtani [72/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdés].

A gazdálkodó törlésére irányuló kérelem benyújtásával egyidejűleg, de legkésőbb a mérlegfordulónapot követő 60 napon belül végelszámolási időszakot lezáró beszámolót kell közzététel és letétbe helyezés céljából a Céginformációs Szolgálathoz benyújtani. Ezt a rendelkezést azokra a beszámolókra kell alkalmazni, amelyek mérlegforduló napja 2009. április 30. napját követő napra esik [72/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 7. § (6) bekezdés]. A 7. § (6) bekezdés szerinti beszámoló letétbe helyezésével és közzétételével egyidejűleg esedékessé válik azon beszámolók letétbe helyezése és közzététele is, amelyekre a vonatkozó határidő a 72/2006. (IV.3.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdése alapján még nem jár le. [72/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 7. § (6a) bekezdés].

Amennyiben a végelszámolás alatt álló gazdálkodó legfőbb szerve a végelszámolás megszüntetéséről és a gazdálkodó működésének továbbfolytatásáról dönt - a végelszámolást lezáró - számviteli beszámolót a végelszámoló a végelszámolás megszüntetésének időpontját - mint mérlegfordulónapot - követő ötödik hónap utolsó napjáig, illetve amennyiben a végelszámolás felszámolásba vagy kényszertörlésbe megy át, a felszámolás, a kényszertörlési eljárás kezdő időpontját megelőző napot - mint mérlegfordulónapot - követő 30 napon belül a számviteli törvény 153-154/B. §-a, valamint a vonatkozó számviteli kormányrendelet előírásai szerint köteles letétbe helyezni és közzétenni. [72/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdés].

Átalakulás:

Az átalakulás napjával, az átalakulás napját követő 90 napon belül végleges vagyonmérleget és végleges vagyonleltárt kell készíteni és a cégbíróságnál letétbe helyezni mind az átalakuló gazdasági társaságra, mind az átalakulással létrejövő gazdasági társaságra vonatkozóan. (A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 141. § (1) bekezdés)

Az átalakulás során megszűnő gazdasági társaság a végleges vagyonmérleg elkészítését megelőzően – tehát az átalakulás napját követő 90 napig - köteles az átalakulás napjával - mint mérlegfordulónappal - a számviteli törvény szerinti beszámolóját elkészíteni, letétbe helyezni és közzétenni. (A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 141. § (3) bekezdés)

Beszámoló benyújtásának ellenőrzése:

Az állami adóhatóság az elektronikus űrlap adatai alapján ellenőrzi a beszámoló megküldésének tényét és időpontját. Amennyiben az állami adóhatóság azt állapítja meg, hogy a cég a letétbe helyezésre és közzétételre előírt törvényi határidőig nem küldte meg a beszámolót, a következők szerint jár el:

 1. ha a mulasztás esedékessége 2012. január 1-jét megelőző napra esik, akkor a NAV mulasztási bírság kiszabása nélkül, az Art. 174/A §-ra tekintettel – az abban foglalt határidők tűzésével – kétszeri felszólítást követően törli a mulasztó adózó adószámát és kezdeményezi a cég megszűntnek nyilvánítását. A határidő az első felszólítást követő 30. napra, a második felszólítást követő 60. napra módosult.
 2. ha a mulasztás esedékessége 2012. január 1-je, vagy azt követő napra esik, akkor a NAV mulasztási bírság kiszabása mellett – mulasztási bírság határozatban – szólítja fel az adózót az elmulasztott kötelezettség teljesítésére. A mulasztási bírságot az Art. 174/A §-a alapján határozza meg. A határidők ebben az esetben is az első felszólítást követően 30. nap, a második felszólítást követően pedig 60. nap. Amennyiben a megadott határidőn belül a beszámoló nem kerül közzétételre a NAV törli az adózó adószámát és kezdeményezi a cég megszűntnek nyilvánítását.

A weboldal a

 • Google Chrome
 • Mozilla Firefox
 • Internet Explorer
 • Microsoft Edge

böngészők mindenkori legfrissebb verzióját támogatja.